Nejprodávanější produkty

Nasledujte nás na Facebooku

OBCHODNÍ PODMÍNKY Č.1/2017

účinné od 1.9.2017, butWHY s.r.o.

I. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností butWHY s.r.o., s registrovaným sídlem Praha 1, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202008, IČO: 291 26 304; adresa pro doručování: butWHY s.r.o., Tatce, Dlážděná 257, PSČ 289 11, tel.: 602 403 288, e-mail: info@butwhy.eu („Společnost“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy, na základě které Společnost Kupujícímu po určitou dobu garantuje dostupnost Zboží na e-shopu Společnosti, a Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.

1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Rezervační smlouvy a každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Rezervační smlouva, Kupní smlouva anebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Rezervační smlouvou či Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

II. POJMY

2.1 V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

(a) „Dokumentace ke zboží“ znamená popis specifikovaný u jednotlivých produktů na www.butwhy.eu

(b) „E-shop“ znamená on-line obchod provozovaný Společností na www.butwhy.eu, kde může Kupující vyplněním objednávkového formuláře učinit on-line Rezervaci Zboží (Návrh na uzavření Rezervační smlouvy) či on-line nákup Zboží (Návrh na uzavření Kupní smlouvy). Spotřebitel může Návrh na uzavření Kupní smlouvy on-line podat pouze ve smyslu článku 9.1 a 9.4 Obchodních podmínek;

(c) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravnédle článku 5.1 Obchodních podmínek. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou v souladu s článkem 5;

(d) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku;

(e) „Kupující“ znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, jenž se Společností uzavřel Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu nebo učinil Návrh;

(f) „Návrh“ znamená návrh na uzavření Rezervační smlouvy nebo individuální Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

(g) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(h) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky účinné od uvedeného data účinnosti dle článku 12.8;

(i) „Podnikatel“ znamená ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku osobu, která uzavírá Rezervační smlouvu nebo Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání;

(j) „Rámcová smlouva“ znamená písemnou rámcovou smlouvu o dodávkách Zboží, jejímž předmětem je spolupráce Společnosti a Podnikatele při pravidelných a dlouhodobých dodávkách Zboží Společností Podnikateli u a stanovenípodmínek těchto dodávek;

(k) „Reklamační řád“ znamená Reklamační řád Společnosti;

(l) „Rezervace“ znamená bezplatnou nezávaznou rezervaci zboží vybraného Kupujícím na některém z prodejních míst Společnosti po dobu garantovanou Společností v rámci nákupního procesu. Poskytnutím Rezervace nedochází k uzavření Kupní smlouvy;

(m) „Rezervační smlouva“ znamená smlouvu o poskytnutí služby Rezervace uzavřenou na základě těchto Obchodních podmínek dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku;

(n) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;

(o) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Rezervační smlouvu či Kupní smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná;

(p) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dále jen jako „Strana“;

(q) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou nabízeny v e-shopu Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy a jsou předmětem obou těchto smluv.

III. UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY A KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Rezervační smlouvu lze Spotřebitelem nebo Podnikatelem uzavřít on-line prostřednictvím 

E-shopu, telefonicky nebo e-mailem. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že samotným uzavřením Rezervační smlouvy nedochází k uzavření Kupní smlouvy, ale pouze k časově omezené Rezervaci Zboží. Pro uskutečnění nákupu dříve rezervovaného Zboží je nutné uzavřít Kupní smlouvu v souladu s články 3.2, 3.3, resp. 3.4 Obchodních podmínek.

3.2 Kupní smlouvu může Podnikatel uzavřít telefonicky, e-mailem nebo on-line prostřednictvím  

E-shopu (za podmínek uvedených v článku 10 Obchodních podmínek).

3.3 Společnost je oprávněna v případě uzavírání Kupní smlouvy s Kupujícím odsouhlasit Návrh tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Návrhu (a není-li adresa v Návrhu uvedena na adresu sídla, provozovny nebo bydliště Kupujícího); v takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

3.4 Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že na akční Zboží se vztahují všechna ustanovení Kupní smlouvy i těchto Obchodních podmínek, pokud v nich není uvedeno jinak, bez jakéhokoli omezení.

3.5 Pro vyloučení pochybností Strany dále výslovně vylučují použití § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, tudíž vystavení Zboží na E- shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření Smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Společnosti plnit.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1 Místem plnění je místo sjednané v rámci nákupního procesu na E-shopu, zpravidla Prodejní místo nebo sídlo, provozovna či bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a nedohodnou-li se Strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího nejbližší Prodejnímu místu.

4.2 Zboží dle jednotlivých objednávek je zpravidla odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě bezhotovostní platby do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Doba dodání zboží vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních firem.

V. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1 Společnost si vyhrazuje právo na změny Kupních cen. Aktuální cena je vždy uvedena v E-shopu u příslušného Zboží, bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné sazby DPH. Bez souhlasu Kupujícího není možné měnit Kupní ceny u Zboží, na které byla uzavřena Rezervační smlouva nebo Kupní smlouva.

5.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.2.1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7854045001/5500 IBAN: CZ7655 00000000 7854045001, SWIFT RZBCCZPP, adresa Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, vedený u Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

5.2.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

5.2.3 platebními kartami uvedenými v E-shopu Společnosti;

5.2.4 PayPal účtem;

5.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5 Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.4 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné. Je-li Zboží po uzavření Kupní smlouvy (s výjimkou uvedenou v článku 3.5 Obchodních podmínek) dodáváno přímo Společností, bude ke Kupní ceně připočteno dopravné dle ceníku dopravců nabízených v E-shopu společnosti.

5.5.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2 Kupní cena a cena za dopravu je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet Společnosti uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena Rámcová smlouva, je Kupní cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Rámcové smlouvě.

6.3 Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny, je Společnost oprávněna, pokud Kupní smlouva nestanoví něco jiného, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Kupní ceny za každý kalendářní den prodlení.

VII. GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1 Nad rámec zákonného práva z vadného plnění je Kupující oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 90 dní ode dne dodání Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 90 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 60 dnů kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 75 %. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od data dodání Zboží, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 50 %. Společnost má právo odmítnout přijetí vráceného Zboží, které není součástí jejího obvyklého sortimentu a které obstarala na žádost Kupujícího nebo které je v nabídce Společnosti (katalogu) označeno jako nevratné. Kupující vždy odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.2 Garancí vrácení zboží dle předchozího článku 7.1 Obchodních podmínek nejsou žádným způsobem dotčena práva Spotřebitele dle článků 9.5 až 9.8 Obchodních podmínek. To především znamená, že Spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku ve smyslu článku 9.5 Obchodních podmínek odstoupit a má v těchto omezených případech dle § 1832 Občanského zákoníku právo na vrácení všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání, které od něho Společnost přijala, stejným způsobem.


VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE ZBOŽÍ

8.1 Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno v provozovně Společnosti, a to pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a vzor reklamačního protokolu je uveřejněn na www.butwhy.eu. Společnost vyřídí reklamaci na místě, v odůvodněných případech do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace. Nelze-li reklamaci posoudit reklamačním technikem Společnosti, bude reklamované Zboží zasláno k posouzení výrobci. V takovém případě se Společnost s Kupujícím dohodne na možném prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace.

8.2 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno. Společnost neodpovídá u Zboží prodávaného za nižší cenu za vady, pro které byla nižší cena ujednána, za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo při převzetí Kupujícím, za vady související s užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze, či pokud to vyplývá z povahy věci. Práva zvadného plnění se nevztahují na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; obdobné podmínky platí i pro dobrovolnou záruku za jakost.

8.3 Za podmínky § 1924 Občanského zákoníku náleží Kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.


IX. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU

9.1 Pomocí E-shopu může Kupující provést uzavření Kupní smlouvy na Zboží, s výjimkou Zboží, na které je uzavřena Rezervační smlouva, jak uvedeno dále. U některého Zboží je možné ze strany Spotřebitele provést pouze Rezervaci, nikoli uzavřít Kupní smlouvu; toto Zboží je v rámci E-shopu pro Kupujícího viditelně označeno (ikonou, piktogramem či jinak) nebo u tohoto Zboží není v rámci nákupního procesu umožněno dodání na určenou adresu Spotřebitele (je umožněno jen osobní převzetí v provozovně). Uzavření Kupní smlouvy u tohoto sortimentu je následně ze strany Spotřebitele možné pouze v prozovně, a to na základě předchozí Rezervace.

9.2 Rezervaci Zboží Kupující provede, vyplní-li veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři dostupném na E-shopu. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Rezervace – množství Zboží, výše Kupní ceny apod., žádat Kupujícího o autorizaci Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Rezervace učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem provést. Společnost neprodleně potvrdí obdržení Rezervace, čímž dojde k platnému uzavření Rezervační smlouvy.

9.3 V případě Rezervace učiněné prostřednictvím E-shopu je Společnost oprávněna Rezervaci odmítnout a Kupující je oprávněn od uzavřené Rezervační smlouvy bezplatně odstoupit, a to až do doby uzavření Kupní smlouvy na rezervované Zboží některým ze způsobů dle článku 3 Obchodních podmínek.

9.4 V případě, že Kupující učiní prostřednictvím E-shopu objednávku Zboží, ve které zvolí jako způsob odběru Zboží doručení na adresu sídla, provozovny či bydliště Kupujícího, považuje se tato objednávka za Návrh a jejím potvrzením ze strany Společnosti dojde k uzavření Kupní smlouvy.

9.5 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu, mimo případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku a ve smyslu článku 9.1 Obchodních podmínek (Rezervace Zboží), odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí Kupující Společnosti písemně na adresu některého z prodejních míst Společnosti nebo e-mailem na info@butwhy.eu; pro tyto účely může zákazník využít vzorový formulář pro odstoupení, který je dostupný na www.butwhy.eu. Tímto ustanovením není jakkoli dotčena garance vrácení zboží dle článku 7 Obchodních podmínek.

9.6 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od ní obdržel.

9.7 Odstoupí-li Kupující, který je Spotřebitelem, od Kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost Kupujícímu náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Společnosti odeslal.

9.8 Zboží je Kupující, který je Spotřebitelem a odstoupil od Kupní smlouvy dle článku 9.5 Obchodních podmínek, povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující odpovídá Společnosti za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

9.9 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo v případě, že učinil Rezervaci on-line prostřednictvím E-shopu, na mimosoudní řešení případného sporu z Rezervační smlouvy uzavřené se Společností, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

9.10 Společnost si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Společnost se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Kupující uzavřením Kupní smlouvy resp. Rezervační smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření příslušné Kupní smlouvy resp. Rezervační smlouvy budou Společností zpracovávány (a to i za pomoci elektronických informačních systémů) pro účely této Kupní smlouvy resp. Rezervační smlouvy včetně řádného vyřízení případných reklamací Kupujícího. Dále Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu pro účely zasílání obchodních sdělení a dalších informací o nových službách a produktech Společnosti včetně reklamních materiálů Společnosti.

10.2 Kupující rovněž uzavřením Kupní smlouvy bere na vědomí, že Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje Kupujícího bez jeho souhlasu i pro další účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje získané od Kupujících slouží výhradně pro potřeby Společnosti, která se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

10.3 Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Společnosti a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění povinností z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv.

10.4 Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku 10.1 je plně dobrovolný. Společnost archivuje údaje obsažené v uzavřených Rezervačních smlouvách a Kupních smlouvách či Rámcových smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

10.5 Kupující má právo kdykoli požádat Společnost o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Společnost je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Kupující má právo se obrátit na Společnost, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či s ochranou jeho soukromého a osobního života, a žádat Společnost o vysvětlení či nápravu; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

10.6 Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@butwhy.eu.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Strany se dohodly, že ustanovení těchto Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

11.2 Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Společnost ode dne uzavření příslušné Rezervační smlouvy či Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny. V případě uzavřené Rámcové smlouvy je Společnost povinna upozornit Kupujícího na datum účinnosti nového, změněného nebo doplněného znění obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem účinnosti změny, nejméně však 5 kalendářních dnů, zaslat Kupujícímu nové, změněné nebo doplněné znění obchodních podmínek. Pokud Kupující nejpozději ke dni předpokládané účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas, platí, že s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změněných, doplněných nebo nových obchodních podmínek. Nesouhlasí-li Kupující s novým, změněným nebo doplněným zněním obchodních podmínek, je oprávněn Rámcovou smlouvu ukončit na základě doručení tohoto nesouhlasu ve tříměsíční výpovědní době počínající běžet od doručení nesouhlasu Společnosti. Během této výpovědní doby platí mezi stranami stávající Obchodní podmínky. Během výpovědní doby, nejpozději však k jejímu poslednímu dni, jsou Strany povinny si uhradit vzájemné povinnosti vzniklé v souvislosti s plněním příslušné Rámcové smlouvy a jednotlivých Kupních smluv.

11.3 Podpisem Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy Kupující potvrzuje, že je s obsahem Obchodních podmínek v plném rozsahu seznámen a výslovně je přijímá, že je mu znám význam všech používaných pojmů a doložek a že veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek mohl rozumně očekávat.

11.4 Strany vylučují možnost uzavření Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy nebo Rámcové smlouvy pro případ, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se neuplatní.

11.5 Je-li Kupující Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy či Rámcové smlouvy se Společností v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.6 Rezervační smlouva, Kupní smlouva případně Rámcová smlouva a všechny vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

11.7 Pro řešení sporů z Rezervační smlouvy nebo Kupní smlouvy případně Rámcové smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017.

11.9 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.10 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.11 Kontaktní údaje prodávajícího.

11.12 Adresa pro doručování: Eshop butWHY s.r.o. Dlážděná 257, 289 11 Tatce

11.13 Adresa elektronické pošty: info@butwhy.eu

11.14 Telefon: +420 602 403 288 

V Praze dne 1. 9. 2017   

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně telefonní číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum obdržení 

- Jméno a příjmení spotřebitele

- Adresa spotřebitele

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.