Nejprodávanější produkty

Nasledujte nás na Facebooku

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI butWHY s.r.o.

účinný od 1.9.2017

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád („Reklamační řád“) se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv na Zboží mezi společností butWHY s.r.o., s registrovaným sídlem Praha 1, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202008, IČO: 291 26 304; adresa pro doručování: butWHY s.r.o., Tatce, Dlážděná 257, PSČ 289 11, tel.: 602 403 288, e-mail: info@butwhy.eu („Společnost“) a koncovým zákazníkem, který je Spotřebitelem („Kupující“), realizovaných zejména prostřednictvím internetového obchodu Společnosti na adrese www.butwhy.eu. Na Kupní smlouvy dle předchozí věty se rovněž vztahuje tento Reklamační řád. Spotřebitel je však oprávněn Kupní smlouvu 

on-line prostřednictvím internetového obchodu Společnosti na adrese www.butwhy.eu ve smyslu článku 9.5 Obchodních podmínek uzavřít pouze ve vztahu k vybranému a předem označenému sortimentu Zboží.

1.2 Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Tento Reklamační řád se přiměřeně použije také v případě, kdy Kupující není Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, není-li v Kupní smlouvě, Obchodních podmínkách, Reklamačním řádu nebo mezi stranami dohodnuto jinak.

II. POJMY

2.1 V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, není-li výslovně stanoveno jinak, následující význam:

(a) „Ceník“ znamená aktuální ceny Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, které jsou zveřejněny u každěho typu Zboží na adrese www.butwhy.eu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v E-shopu Společnosti. Kupující je o ceně Zboží před uzavřením Kupní smlouvy vždy řádně informován;

(b) „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Návrhu, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné dle Obchodních podmínek. Dopravné je splatné spolu s Kupní cenou;

(c) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku a Obchodními podmínkami;

(d) „Kupující“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(e) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů;

(f) „Obchodní podmínky“ znamenají dokument Společnosti „Obchodní podmínky č. 1/2017“, který je nedílnou součástí každé Kupní smlouvy a Kupující byl s jeho obsahem seznámen;

(g) „Návrh“ znamená návrh na uzavření Kupní smlouvy učiněný Kupujícím vůči Společnosti, který

Společnosti došel ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku;

(h) „E-shop butWHY“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(i) „Reklamační řád“ znamená tento Reklamační řád společnosti butWHY s.r.o. účinný od 1. 9. 2017; 

( j) „Společnost“ má význam dle článku 1.1 tohoto Reklamačního řádu;

(k) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo

rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu se Společností nebo s ní

jinak jedná;

(l) „Strany“ znamenají společné označení pro Společnost a Kupujícího. Každý z nich zvlášť pak dálejen jako „Strana“;

(m) „Zboží“znamená výrobky, které jsou nabízeny v e-shopu Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A DOBROVOLNÁ ZÁRUKA ZA JAKOST

3.1 Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží prodávané v E-shopu www.butwhy.eu při převzetí Kupujícím nemá vady, tedy je v souladu s Kupní smlouvou a má jakost a užitné vlastnosti Společností, výrobcem nebo dodavatelem Společnosti popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy či údajů uvedených na obalu Zboží či v jeho návodě očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Společnost dále odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží prodávané v E-shopu www.butwhy.eu při převzetí Kupujícím odpovídá požadavkům právních předpisů, je v požadovaném množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který E-shop www.butwhy.eu pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

3.2 V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady, nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Společnosti.

3.3 Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího, IČ, místo podnikání.

3.4 U Zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Na některé sortimenty Zboží může lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u některého sortimentu Zboží činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců). Ustanovení dle předchozí věty se aplikuje i tehdy, je-li Kupující Spotřebitelem, a to v souladu s § 2167 Občanského zákoníku. Dále platí, že práva z vadného plnění se vztahují na vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na věci, byť se projevily až později. Dobrovolná záruka za jakost se pak vztahuje na vady, které se vyskytnou v záruční době výslovně poskytované Společností, bez zřetele na to, zda existovaly již v době převzetí Zboží Kupujícím, nebo vznikly později.

3.5 Do lhůty k uplatnění práv z vadného plnění se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné Reklamace do jejího vyřízení.

3.6 Kupující je povinen před podpisem faktury anebo dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. 

3.7 Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s článkem 3.2 tohoto Reklamačního řádu či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě sjednané mezi Stranami) Společnosti.

3.8 Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení věci, ke kterému došlo jejím obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění se rovněž nevztahují na poškození věcí způsobené používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určena. Stejně tak se práv z vadného plnění nevztahují na ty výrobky prodávané Společností, jejichž způsob a správné použití vyžaduje údržbu, správné uskladnění, změnu barvy vlivem praní nebo UV záření aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly Kupujícím díky zanedbání, špatné údržbě nebo nesprávnému použití či uskladnění porušeny. Obdobné podmínky se uplatní i ve vztahu k dobrovolné záruce za jakost. 

3.9 Pro řádné posouzení vady a vyřízení reklamace u reklamovaného Zboží je Kupující při reklamaci povinen:

(a) doložit vadné Zboží,

(b) prokázat, kdy Zboží zakoupil u Společnosti, například předložením dokladu o zaplacení Zboží,

(c) předat Společnosti funkční kontakt na svou osobu nebo na osobu, která Kupujícího zastupuje (telefonní spojení nebo e-mail). Společnost je oprávněna použít tento kontakt za účelem komunikace s Kupujícím o průběhu a vyřízení reklamace.

IV. NÁROK NA UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A DOBROVOLNÉ ZÁRUKY ZA JAKOST

4.1 Kupující má právo uplatnit své právo vyplývající z práv z vadného plnění, resp. z dobrovolně poskytnuté záruky za jakost, jen na Zboží, které má vady a bylo zakoupené v E-shopu www.butwhy.eu.

4.2 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 3.1 tohoto Reklamačního řádu, má Kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

4.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit a Kupujícímu bude za těchto okolností vyplacena původní Kupní cena převodem na účet Kupujícího a to do 14 dní od obdržení Zboží od Kupujícího, včetně dokladu o jeho zaplacení, čísla účtu, emailu a telefonního čísla pro ověření komunikace mezi Společností a Kupujícím.

V. PRŮBĚH REKLAMACE

5.1 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada na Zboží vyskytla, a to v průběhu lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční doby, dle článku 3.3 tohoto Reklamačního řádu.

5.2 Společnost je povinna o reklamaci rozhodnout (rozhodnutím se rozumí způsob řešení reklamace) ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

5.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. V této lhůtě Společnost též vyrozumí Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

5.4 Kupující uplatňuje reklamaci, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, a Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Zboží je třeba vždy zaslat na adresu provozovny t.j. butWHY s,.r.o,  Dlážděná 257, 28911 Tatce.

5.5 Osoba vyřizující reklamace, tj. pověřený pracovník Společnosti je povinna Kupujícímu potvrdit emailem, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5.8 Společnost může reklamaci posoudit:

(a) přímo v provozovně Společnosti,

(b) předáním dodavateli nebo výrobci na posouzení,

5.9 Společnost zamítne Reklamaci:

(a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle zákona nebo Kupní smlouvy,

Obchodních podmínek či tohoto Reklamačního řádu neodpovídá;

(b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění,

resp. záruční době;

(c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním, vada vznikla neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se Zboží obvykle používá;

(d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna;

(e) Zboží bylo zcela nebo zčásti spotřebováno.

5.10 U Zboží prodávaného za nižší cenu se práva z vadného plnění nevztahují na vady, pro které byla nižší Kupní cena ujednána, u použitých věcí na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1  Znění tohoto Reklamačního řádu může Společnost kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.

6.2 Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017.